Breadcrumb

Mentoren zijn vakdocenten met een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van één klas. Ze begeleiden de klas als groep en geven aandacht aan de leerlingen afzonderlijk. De mentor houdt contact met de ouders, de docenten van de betrokken klas, de leerjaarcoördinator en, waar nodig, ook met de decaan, de ondersteuningscoördinator of de counselor. Bij vragen en problemen wenden leerlingen en ouders zich in eerste instantie tot de mentor.

Tot de werkzaamheden van de mentor horen:

 • welzijn en prestaties van de leerlingen volgen
 • extra aandacht geven aan leerlingen die dit nodig hebben
 • overleggen met de leerjaarcoördinator, docenten van de klas, de decaan, de ondersteuningscoördinator of counselor en met de ouders als er reden tot ongerustheid is
 • inhoud geven aan het wekelijks ingeroosterde mentoruur of spreekuur
 • aandacht schenken aan de onderlinge verhoudingen in de klas en de organisatie van activiteiten
 • bijwonen van de ouderavonden die twee tot drie maal per jaar worden gehouden

In het rooster staat een wekelijks mentoruur, dat bestemd is voor contact tussen de mentor en zijn leerlingen. De onderlinge verhoudingen, het contact met de docenten en de gang van zaken tijdens de lessen kunnen in dat uur aan de orde komen. Ook is het mentoruur onder andere bestemd voor lessen profielkeuzebegeleiding en de organisatie van klassenactiviteiten binnen en buiten de school. De vergaderingen van de leerlingenraad en de bijeenkomsten van de klassenvertegenwoordigers met de coördinator van het leerjaar komen ook aan bod.

De leerlingen moeten het mentoruur het hele jaar vrij houden, ook al zal het uur niet altijd klassikaal worden gegeven. Mentoren kunnen het ook gebruiken voor gesprekken met kleine groepjes of met individuele leerlingen.

In klas 5 en 6 komt de nadruk van de begeleiding van de mentoren meer te liggen op de studievoortgang en oriëntatie op de toekomst van de individuele leerling.

  In iedere eerste klas treden een jongen en een meisje uit klas 5 op als hulpmentoren. Ze helpen de eersteklassers hun weg te vinden in de dagelijkse schoolpraktijk.

  De hulpmentoren in de eerste klas

  In iedere eerste klas treden leerlingen uit klas 5 op als hulpmentoren. Per klas zijn dit er twee of drie, niet allemaal van hetzelfde geslacht. Ze helpen de eersteklassers hun weg te vinden in de dagelijkse schoolpraktijk. Hulpmentoren assisteren bij de introductiedagen, de klassenactiviteiten en het sinterklaasfeest. Ze zijn aanwezig bij de excursie aan het einde van het eerste leerjaar en bij andere buitenschoolse activiteiten.

  Mediation

  Conflicthantering is een belangrijke vaardigheid, omdat deelvaardigheden als leren luisteren, leren open vragen stellen daarbij aan de orde komen. Ook heeft deze vaardigheid raakvlakken met de aandacht voor een veilige school met fatsoenlijke omgangsvormen. Conflicthantering maakt daarom deel uit van de mentorlessen in klas 1 door middel van ruzielessen met werkboekjes en een begeleidend docentenboekje. Er worden leerlingmediators opgeleid. Dit project wordt gedragen door twee docenten, die getraind zijn in het begeleiden van leerlingmediators en in het beïnvloeden van het veiligheidsklimaat van de schoolgemeenschap:

  Schoolgids menu

  Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.