Breadcrumb

Het Stedelijk Gymnasium kent enkele regels en regelingen omtrent toetsen, toetsweken, inhalen en herkansen van toetsen, cijferrapportages, adviezen bij de tweede rapportage in klas 1 en 2, berekening van de jaarcijfers en bevorderingsnormen.

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes/modules. Deze worden in alle klassen op beide locaties afgesloten met een toetsweek.

In de onderbouw vinden in beginsel geen tussentijdse proefwerken plaats. Gedurende de modules zijn er wel mondelinge en schriftelijke overhoringen (s.o.), uitgebreide schriftelijke overhoringen (u.s.o.), verslagen en referaten. Een s.o. gaat over de stof van één les en een u.s.o. toetst de stof van meer dan één les.

Ook in de bovenbouw vinden er in beginsel geen tussentijdse leertoetsen plaats. De toets in de toetsweek gaat dus over een behoorlijke hoeveelheid stof. Dat betekent dat leerlingen hun schoolwerk goed moeten organiseren en plannen. De studiewijzer is hierbij een noodzakelijk instrument. In de bovenbouw zijn studiewijzers dan ook voor elk vak verplicht. Aan het begin van elke module worden de studiewijzers op onze elektronische leeromgeving gepubliceerd. We onderscheiden leertoetsen, luistertoetsen en spreektoetsen. Het vak lichamelijke opvoeding kent geen toetsen, maar hanteert een regeling met voldoende presentie.

Naast toetsen zijn er praktische opdrachten (p.o.). Dit zijn veelal onderzoeksopdrachten – al dan niet in groepsverband uitgevoerd – die leiden tot een werkstuk of een andere presentatievorm. Ook praktische opdrachten worden becijferd.

Voor de bovenbouw staat het geheel van toetsen en wegingen per vak beschreven in het programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

Een deel van het PTA, waartoe ook het examenreglement behoort, wordt aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen van klas 4 en 5 uitgereikt en staat in zijn geheel op onze elektronische leeromgeving.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.