Breadcrumb

Op het Stedelijk Gymnasium is de betrokkenheid van ouders bij de school buitengewoon groot. Een flink aantal ouders is actief in één van de raden of organen en een nog veel groter aantal zet zich in bij de schoolbibliotheek of eenmalige projecten of excursies. Veel verbeteringen op school zijn voortgekomen uit waardevolle opmerkingen, suggesties en inzet van ouders.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de communicatie tussen beide ouders en de school over betreffende leerling. Daarom heeft de school een protocol opgesteld hoe hiermee om te gaan. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent in beginsel dat de school ervan uitgaat, dat ouders die gescheiden zijn elkaar informeren over schoolse zaken van hun zoon/dochter.

Ouderspreekuuravonden

Ouders kunnen twee maal per jaar de vakdocenten kort spreken op een ouderspreekuuravond. Gedurende het schooljaar zijn docenten uiteraard ook telefonisch of per e-mail bereikbaar of bereid om een afspraak te maken. Wij verzoeken u dit zo veel mogelijk via het schoolnummer doen.

Ouderavonden

Voor de ouders is er elk schooljaar ten minste één ouderavond. Het doel van deze avond is dat de ouders met de mentor en met elkaar kennis maken, dat er informatie wordt gegeven over de klas als groep en over activiteiten binnen de school of in klassenverband. In klas 1 tot en met 3 vinden extra ouderavonden met de mentor in klassenverband plaats. Per leerjaar zijn er bovendien plenaire ouderavonden die een informatief karakter hebben, zoals de voorlichtingsavonden over de Tweede Fase en profielkeuze, het winterkamp, de Romereis en het examenjaar.

Incidenteel vinden er thema-avonden plaats in samenwerking met de Oudervereniging. In de jaaragenda staan alle ouderavonden vermeld.

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de ouders bij de schoolleiding en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Met het oog daarop is er veelvuldig contact met de rectoren, die als adviserend lid de vergaderingen van de OV bijwonen. Bij feestelijke gelegenheden zoals de diploma-uitreiking vertegenwoordigt het bestuur de ouders. De OV onderhoudt intensief contact met de oudergeleding van de GMR en vormt daarvan de directe achterban.

Het contactadres van de oudervereniging is oudervereniging@gymnasiumleiden.nl

Klassenouders

Elk schooljaar worden er per klas twee klassenouders gekozen. Zij fungeren als tussenpersoon tussen de ouders, de mentor en de leerjaarcoördinator. Bij deze klassenouders kunnen de andere ouders van de leerlingen binnen die klas terecht met vragen en opmerkingen, voor zover die het onderwijs of de sfeer en het functioneren van de klas als geheel betreffen. Twee keer per jaar komen alle klassenouders van een bepaald leerjaar samen met de coördinator van dat leerjaar.

Op deze avonden, waarbij ook een bestuurslid van de oudervereniging is uitgenodigd, worden zaken besproken die voor alle klassen van dat leerjaar van belang zijn.

Bij de klassenouders kunnen ouders terecht met vragen en opmerkingen, voor zover die het onderwijs of de sfeer en het functioneren van de klas als geheel betreffen

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.