Breadcrumb

Het Stedelijk Gymnasium is een school met een lange geschiedenis. Als eerste gymnasium in Nederland werd het in 1838 opgericht als voortzetting van de Latijnse school, waarvan de oudste vermelding dateert uit 1324.

Het Stedelijk Gymnasium in Leiden heeft ongeveer 1900 leerlingen, waarvan meer dan de helft uit naburige gemeenten komt. De school heeft dan ook een duidelijk regionale functie.

We zijn een openbare school. Iedereen die voldoet aan de toelating­s­criteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging.

Het categorale gymnasium is een school met maar één onderwijstype: gymnasium. We onderscheiden ons onder meer van andere vwo-scholen door het aanbod van de klassieke talen. Hierdoor worden de leerlingen in contact gebracht met de gedachtewereld en de samen­leving van het oude Griekenland en het Romeinse Rijk. De invloed hiervan op ons politieke, wetenschappelijke, morele en culturele denken is enorm groot. Kennis van de klassieken vergroot het inzicht in de wereld van nu. Het leren van de klassieke talen leidt tot een meer gestructureerde en analyserende manier van leren en denken. Door het aanbod van de klassieke talen is er in verhouding minder tijd voor andere vakken, waardoor het leertempo hoog is.

Het Stedelijk Gymnasium is een modern gymnasium met vele tradities

Het Stedelijk Gymnasium is een modern gymnasium met vele tradities. Het is een veilige thuishaven waar recht wordt gedaan aan verschillen, zodat ieder zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Het onderwijs kenmerkt zich door de volgende waarden:

Inhoud en onderwijskwaliteit

Het Stedelijk Gymnasium biedt hoogwaardig onderwijs. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de goede eindexamenresultaten. Het onderwijs op onze school is in eerste instantie gericht op het verwerven van gedegen kennis. Het docentenbestand bestaat voor het overgrote deel uit (academisch geschoolde) docenten met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, die ook in de onderbouw lesgeven.

Wij stimuleren effectief onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in leertempo, leerstijl en niveau. Wij willen rekening houden met individuele achterstanden en leermoeilijkheden.

Ambitie en talentontwikkeling

Het Stedelijk Gymnasium streeft ernaar een klimaat te scheppen waarin ambitie niet alleen als kwaliteit, maar ook als een resultante van ons onderwijs wordt gezien, voor zowel leerlingen als personeel.
Dit betekent dat wij binnen en buiten de lessen mogelijkheden aanbieden die verder gaan dan het voorgeschreven curriculum. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en te excelleren. Leerlingen met individuele achterstanden en leermoeilijkheden krijgen extra aandacht. Leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma kunnen rekenen op extra aanbod en uitdaging. Bij het diploma reiken wij een ‘testimonium’ uit. Dat is een opsomming van activiteiten die de leerlingen hebben gevolgd naast hun reguliere lesprogramma. Bij de meesten is dat een rijk gevuld document.

Onze school wil bij de inrichting van het onderwijs de nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Sociale vorming en samenwerking met anderen staan daarbij hoog in het vaandel. Studie- en huiswerkhulp en coaching van onderbouwleerlingen door bovenbouwleerlingen worden gestimuleerd.

Attitude, ruimte en respect

Wij leggen nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Sociale vorming en samenwerking met anderen staan daarbij hoog in het vaandel. Daarnaast streven wij naar een goede en ordelijke werksfeer voor alle leerlingen.

Een belangrijk doel is het ontwikkelen van de forma mentis, het ontwikkelen van een kritische en analytische attitude bij onze leerlingen. Deze attitude is van grote waarde op school, bij vervolgstudies en in de maatschappij.

Wij stimuleren een klimaat van openheid, wederzijds respect en werken met een persoonlijke benadering. Onze school bevordert mondigheid en een kritische zelfstandige houding, waarbij respect voor andere opvattingen centraal staat. Discriminerend of ondermijnend gedrag tolereren we niet. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig en gerespecteerd voelen.

Ons doel is het ontwikkelen van de ‘forma mentis’, het ontwikkelen van een kritische en analytische houding bij onze leerlingen.

Twee locaties

Het Stedelijk Gymnasium heeft sinds januari 2010 twee locaties waar hetzelfde onderwijsprogramma gevolgd kan worden voor de klassen 1 tot en met 6. Op beide locaties beschikken we over de moderne middelen die nodig zijn om goed onderwijs te verzorgen. Zo heeft ieder lokaal een digiboard. Het gebruik van ICT is een belangrijker onderdeel bij het leerproces van onze leerlingen. In toenemende mate werken we daarom in een elektronische leeromgeving. Daarnaast worden veel lessen ondersteund door digitaal lesmateriaal. Voor gebruik in de lessen en voor zelfstudie staan verspreid over de gebouwen genoeg computers ter beschikking.

Athena is de naam van het karakteristieke, sfeervolle en monumentale schoolgebouw aan de Fruinlaan dat dateert uit 1938. Het gebouw is in de tussentijd grootscheeps gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel.

Socrates is de naam van het moderne, transparante en lichte gebouw. De locatie is gevestigd in Leiden-Noord in een park met buitensportfaciliteiten. Voor de binnensportvoorzieningen maken de Socratesleerlingen onder andere gebruik van sporthal De Zijl, die dicht bij school ligt.

Betrokkenheid

Een grote betrokkenheid van alle geledingen op school is noodzakelijk. Wij laten de leerlingen zelf veel verantwoordelijkheden dragen. Ze zijn vertegenwoordigd in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (GMR), helpen brugklassers op weg als hulpmentor en organiseren veel activiteiten en projecten.

Ook ouders leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de school door hun betrokkenheid in de oudervereniging, de GMR, als klassenouder of als begeleider bij projecten en andere activiteiten.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.