Breadcrumb

4 april | Anjo Roos

In de periode van 16 mei tot en met 20 mei zullen er verkiezingen plaats vinden voor alle geledingen van de MR op beide locaties van het Stedelijk Gymnasium. Jezelf aanmelden als kandidaat kan tot 9 mei. Hieronder meer informatie.

Wat doen de MR en GMR ?

Op onze school is ervoor gekozen altijd gezamenlijk te vergaderen en te besluiten. Dat betekent dat de MR-en van beide locaties samen de GMR vormen.
Sinds de school is verzelfstandigd, overlegt de GMR rechtstreeks met het bestuur en heeft belangrijke bevoegdheden als het gaat om de besluitvorming over organisatiestructuur, financiën, taakbeleid, missie en visie van de school (het schoolplan) en benoemingen van zowel bestuur, leden van het managementteam en leden van de Raad van Toezicht.
De overheid vindt de (G)MR steeds belangrijker. De laatste jaren wordt de uitwerking van landelijke wetgeving steeds meer overgelaten aan de MR, of het nu bijvoorbeeld gaat om het beleid ivm de Coronacrisis of om de uitwerking van de ontwikkeltijd voor leraren. Al deze zaken hebben gevolgen voor de kwaliteit van de lessen en het welbevinden van zowel leerlingen als personeel.

In de GMR worden kwesties besproken die uiteindelijk een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. Leerlingen, ouders, personeel : Wie denkt dat het op school beter of anders kan, wie graag wil meepraten én meebeslissen over belangrijke kwesties betreffende de school als geheel, kortom wie invloed wil uitoefenen op de missie en visie van de school en de wijze waarop die missie en visie wordt vormgegeven : stel je kandidaat !

Praktische informatie

Meer informatie over de gang van zaken rondom de verkiezingen is te vinden in het verkiezingsdocument (link) dat door de GMR is opgesteld en goedgekeurd.  De belangrijkste data uit dat document staan hieronder.

Wie is herkiesbaar?

Alle personeelsleden van wie de zittingstermijn eindigt zijn herkiesbaar.
Voor de ouders geldt dat de ouders wiens zittingstermijn eindigt zich niet herkiesbaar (kunnen) stellen. Er is daarom op iedere locatie één vacature.
Van de leerlingen doen dit jaar 3 van de 4 eindexamen, zodat er nu één vacature is op Socrates en twee op Athena.

Aanmelding van kandidaten uiterlijk maandag 9 mei om 16.00. Stuur een mail naar medezeggenschapsgl@gmail.com of een briefje naar de Verkiezingscommissie van de GMR, per adres Fruinlaan 15, 2312 EP Leiden. Op 11 mei wordt bekend gemaakt wie de kandidaten zijn. Als er verkiezingen nodig zijn worden de kandidaten uiterlijk 14 mei ingelicht over de wijze waarop de digitale verkiezingen plaats zullen vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.