Breadcrumb

Elke dag dat een leerling ziek is en niet naar school kan komen, vragen wij de ouders vóór aanvang van het eerste lesuur hun kind ziek te melden via Magister. Voor de bovenbouw geldt voor verzuim op toetsmomenten een bijzondere regeling. We verwijzen hiervoor naar het examenreglement.

De ziekmelding moet iedere dag dat een leerling de lessen wegens ziekte moet missen gedaan worden. Opgelopen achterstanden, veroorzaakt door absentie, dienen zelfstandig te worden ingehaald. In dit opzicht verdienen de lessen lichamelijke opvoeding in de bovenbouw bijzondere aandacht. Gemiste lessen L.O. moeten aan het eind van de betreffende module worden ingehaald. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat de volledige inhaalregeling vermeld.

Magister

Wij verzoeken u de ziekmelding, zoals altijd, vóór aanvang van het eerste uur in te voeren. De ziekmelding doet u voor de dag zelf en eventueel de dag daarna. U kunt deze ziekmelding niet zelf ongedaan maken.

U kunt uw kind via Magister alleen 'ziek' melden, en alleen voor de hele dag. Voor een melding van andersoortig of korter verzuim kunt u mailen naar Verzuim Athena of Verzuim Socrates.

Bij de melding in Magister ziet u een veld 'opmerking'. Wilt u dit veld niet gebruiken om aan te geven dat uw kind niet de hele dag ziek is of door u eigenlijk om een andere reden wordt afgemeld? Wij kunnen deze opmerking niet lezen en Magister zal automatisch de code 'zi' (ziek) plaatsen, terwijl dat niet de bedoeling was.

In de bijlage staat een korte handleiding voor het ziekmelden in Magister. Mocht u uw inloggegevens van Magister niet meer weten, mailt u dan naar stedelijk@gymnasiumleiden.nl onder vermelding van uw naam en de klas van uw kind. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk uw gebruikersnaam en een nieuw (tijdelijk) wachtwoord.

Verzuimcoördinator

Elke locatie heeft een verzuimcoördinator aan wie u uw correspondentie over verzuim kunt richten. Voor verzuim van Athena mailt u naar verzuimathena@gymnasiumleiden.nl en voor verzuim van Socrates naar verzuimsocrates@gymnasiumleiden.nl. Indien nodig zal de verzuimcoördinator verder contact opnemen met de leerjaarcoördinator.

Bijzonder verlof

Voor bijzonder verlof (jubilea, bruiloft, e.d.) dienen de ouders minimaal twee weken van te voren een aanvraag in te dienen bij de verzuimcoördinator van de locatie via het mailadres. Op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht is nadere informatie over verlof te vinden.

Doktersbezoek

Bezoek aan een orthodontist, tandarts, arts en dergelijke dient buiten schooltijd plaats te vinden.

Ziek worden onder schooltijd

Een leerling die tijdens de les ziek wordt, meldt zich bij de eigen leerjaarcoördinator of, als die er niet is, bij een van de andere leerjaarcoördinatoren. Wij vinden het prettig als ook de ouders op de hoogte zijn van de ziekmelding en laten dan ook altijd naar huis of werk bellen. Dit laatste doen we tot en met klas 3.

Te laat komen en spijbelen

Ook te laat komen en spijbelen vallen onder de verzuimregeling. Leerlingen die te laat zijn, melden zich eerst bij de conciërge. Zij krijgen een toestemmingbriefje mee voor de les en moeten zich de volgende ochtend vroeg melden (7.50 uur). De vroegkomafspraak kan vervallen, indien de ouders de volgende dag een briefje meegeven met een goede reden voor verzuim of te laat komen. Als een leerling zonder medeweten of toestemming van de school in de les afwezig is, beschouwen we dat als spijbelen. Gespijbelde uren worden dubbel ingehaald.

Indien de leerling regelmatig te laat komt, of regelmatig spijbelt, worden de ouders door de mentor of de coördinator op de hoogte gesteld.

In ernstige gevallen is de school verplicht om het verzuim aan de leerplichtambtenaar en/of het Verzuimloket te melden. De school hanteert de 4–8–12-regeling. Dat wil zeggen dat de ouders een schriftelijke mededeling krijgen, wanneer de leerling vier keer te laat is gekomen. Bij acht keer te laat komen worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een gesprek. Bij twaalf keer te laat komen wordt melding gedaan bij het Verzuimloket en onderneemt de leerplichtambtenaar actie.

Ongeldig verzuim kan ertoe leiden dat leerlingen van klas 4 tot en met 6 de kans wordt ontzegd om toetsen te herkansen.

Overzicht openstaande absenties

Natuurlijk zijn leerlingen wettelijk verplicht om naar school te gaan en de lessen te volgen. Dat is echter niet de enige reden waarom wij het lesverzuim goed onder controle willen hebben. We willen ook mogelijke problemen bij onze leerlingen snel kunnen signaleren en de ouders daarvan tijdig op de hoogte kunnen brengen.

De coördinatoren en de mentoren letten op eventuele openstaande absenties. Dit zijn absenties waarvan wij de reden niet kennen en die (nog) niet door ouders zijn verantwoord.

Voor specifieke informatie over verzuim in de bovenbouw verwijzen we naar het examenreglement.

Ouders wordt verzocht via Magister de aanwezigheid van hun kind te controleren. Betreft het verzuim Athena dan kunt u uw correspondentie hierover mailen naar verzuimathena@gymnasiumleiden.nl en voor verzuim van Socrates naar verzuimsocrates@gymnasiumleiden.nl.

Verlof voor bezoek open dagen vervolgopleidingen

Leerlingen van klas 5 en 6 mogen maximaal twee lesdagen per schooljaar verzuimen om een bezoek te brengen aan voorlichtingsdagen van vervolgopleidingen. Voor leerlingen uit klas 4 geldt dat zij ná de kerstvakantie één lesdag voor oriëntatie op een vervolgopleiding mogen verzuimen. Om dit verlof aan te vragen moet de leerling eerst een formulier halen bij de decanen. Dit moet door de ouders worden ondertekend en vervolgens minimaal twee dagen van tevoren worden ingeleverd bij de administratie. Als de leerling op de betreffende dag een toets heeft, krijgt hij/zij geen toestemming voor dergelijk verzuim.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.