lights

Breadcrumb

In klas 4 werken leerlingen in hoge mate zelfstandig ter voorbereiding op hun vervolgopleiding.

Leerlingen volgen een aantal gemeenschappelijke vakken plus vier vakken die tot een profiel behoren. Daarnaast kiest de leerling nog tenminste twee extra examenvakken. De keuze van de profielvakken is gericht op de beoogde vervolgstudie en een beroep. In de praktijk volgen veel leerlingen meerdere keuzevakken, waardoor er meer mogelijkheden overblijven bij hun studiekeuze.

De vierdeklassers krijgen voor enkele vakken al te maken met het eindexamenprogramma. Dat wil zeggen dat sommige resultaten van toetsen en praktische opdrachten al meetellen voor het diplomacijfer. Het diplomacijfer bestaat uit het gemiddelde van de resultaten van het centraal examen en die van het schoolexamen. De schoolexamencijfers worden in de loop van de bovenbouwperiode opgebouwd. Het geheel van schoolexamentoetsen wordt het examendossier genoemd.

In de praktijk volgen veel leerlingen meerdere keuzevakken, waardoor er meer mogelijkheden overblijven bij hun studiekeuze

Het bovenbouwprogramma is verdeeld over drie leerjaren en wordt uitgedrukt in studielasturen. In deze urenaantallen zitten zowel de contacturen (de lessen), de toetstijd als de uren voor zelfstudie op school en thuis.

Het bovenbouwprogramma bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Het gemeenschappelijke deel

De vakken die in het gemeenschappelijke deel worden gegeven zijn: Nederlands, Engels, onderzoek, maatschappijleer, één klassieke taal (Latijn of Grieks) en lichamelijke opvoeding. Deze vakken zijn voor alle leerlingen verplicht.

Het profieldeel

Iedere leerling kiest één van de vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij: wiskunde C (of A of B) en geschiedenis zijn verplichte profielvakken. Het profiel wordt aangevuld met twee profielkeuzevakken. Een van de cultuurvakken: kunst (beeldende vorming), muziek, Frans, Duits, een tweede klassieke taal of filosofie. Een van de maatschappijvakken: economie of aardrijkskunde.
  • Economie & Maatschappij: wiskunde A (of B), economie en geschiedenis zijn verplichte profielvakken. Het profiel wordt aangevuld met één profielkeuzevak: Frans, Duits of aardrijkskunde.
  • Natuur & Gezondheid: wiskunde A (of B), scheikunde en biologie zijn verplichte profielvakken. Het profiel wordt aangevuld met één profielkeuzevak: aardrijkskunde of natuurkunde.
  • Natuur & Techniek: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde zijn verplichte profielvakken. Het profiel wordt aangevuld met één profielkeuzevak: wiskunde D of biologie.

Het vrije deel

In het zogenoemde vrije deel moeten leerlingen naast het gekozen profiel nog tenminste één examenvak kiezen: het verplichte keuze-examenvak. Op onze school is elk profielvak mogelijk plus muziek, filosofie en drama. Een deel van deze vrije ruimte wordt door de school ingevuld. Zo krijgt klas 4 het vak kunstbeschouwing waarin leerlingen voorbereid worden op de kunstschatten die ze tijdens de klassieke reis (klas 5) te zien krijgen en volgt de hele bovenbouw loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Extra vakken en contractvakken

Naast het verplichte keuze-examenvak moeten leerlingen in het vrije deel nog een extra keuze-examenvak kiezen. Door een strategische keuze van vakken bestaat zo ook de mogelijkheid examen te doen in twee of meer profielen. Wanneer blijkt dat het in klas 5 voor een leerling te zwaar is om twee extra vakken te volgen, kan er één vak gevolgd worden en een speciaal remediërend programma.

De school biedt ook de mogelijkheid om een vak te volgen buiten het rooster om, een zogenaamd contractvak. Het volgen van een contractvak vereist van leerlingen een grote mate van zelfstandigheid en inzet. Daarom is deze regeling alleen bestemd voor die leerlingen die gemiddeld voor alle vakken afgerond een 8 of hoger scoren op het eindrapport. Wanneer het gemiddelde lager is, kunnen leerlingen ook een contractvak volgen, mits ze onafgerond een 8 of hoger als jaarcijfer gehaald hebben voor dat vak èn daarvoor toestemming hebben gekregen van de docenten op de eindrapportvergadering. Leerlingen die een of meer contractvakken willen volgen, moeten vóór de laatste rapport­vergadering van het schooljaar zelf contact opnemen met een decaan. Deze regelt en begeleidt de contracten.

Tussenuren

Gezien het grote aantal individuele vakkenpakketten is het in de bovenbouw onvermijdelijk dat er tussenuren op het rooster staan. We adviseren de leerlingen om ook deze uren aan schoolwerk te besteden. Beide locaties zijn daarvoor uitstekend toegerust.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.