Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

18 mei | Jorien Kerstholt, Anjo Roos en Maurits Schoonderwaldt

In de week van 24 juni tot en met 28 juni 2019 zullen er verkiezingen plaats vinden voor alle geledingen van de MR op beide locaties van het Stedelijk Gymnasium: leerlingen, ouders en personeel.

Wat doen de MR en GMR ?

Op onze school is er voor gekozen altijd gezamenlijk te vergaderen en te besluiten. Dat betekent dat de raden van beide locaties samen de GMR vormen.
Sinds de school is verzelfstandigd, overlegt de GMR rechtstreeks met het bestuur en heeft de hij belangrijke bevoegdheden als het gaat om de besluitvorming over organisatiestructuur, financiën, taakbeleid, missie en visie van de school (het schoolplan!) en benoemingen van zowel bestuur, leden van het managementteam en leden van de Raad van Toezicht.

De overheid vindt de (G)MR steeds belangrijker. De laatste jaren is de uitwerking van landelijke wetgeving regelmatig overgelaten aan de MR, recentelijk bijvoorbeeld weer als het gaat om het uitwerken van het veiligheidsbeleid en de AVG. Voor de PMR geldt dat de CAO afspraken in toenemende mate op het bordje van de PMR worden neergelegd, denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwerken van een voorstel met betrekking tot het invoeren van ontwikkeltijd op onze school. Daarnaast is het zaak in tijden van stabilisatie van het aantal aanmeldingen een vinger aan de pols te houden als het gaat om zorgvuldig personeelsbeleid.

In de GMR worden allemaal kwesties besproken die uiteindelijk een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. Leerlingen, ouders, personeel : Wie denkt dat het op school beter of anders kan, wie graag wil meepraten én meebeslissen over belangrijke kwesties betreffende de school als geheel, kortom wie invloed wil uitoefenen op de missie en visie van de school en de wijze waarop die missie en visie wordt vormgegeven, stel je kandidaat !

Praktische informatie

Meer informatie over de gang van zaken rondom de verkiezingen is te vinden in het verkiezingsdocument (link) dat door de GMR is opgesteld en goedgekeurd. Daarin is ook te vinden dat de verkiezingen jaarlijks plaatsvinden. Meer informatie over de onderwerpen die de laatste jaren aan de orde zijn gekomen in de GMR, is te vinden op de pagina van de GMR, te vinden via het kopje ‘ouders’.
 

Wie is herkiesbaar?

Alle personeelsleden van wie de zittingstermijn eindigt, zijn herkiesbaar.
Voor de ouders geldt dit ook, maar Jorien Kerstholt zal niet meer beschikbaar zijn omdat haar dochter dit jaar examen doet.
Voor de leerlingen geldt dat er alleen verkiezingen zijn voor de MR-geleding op Athena: ook deze leerlingen doen dit jaar examen.
 
Aanmelding van kandidaten uiterlijk 3 juni 2019 om 16.00. Stuur een brief naar
Verkiezingenmr2019@gymnasiumleiden.nl of naar de Verkiezingscommissie van de GMR, per adres Fruinlaan 15 , 2313 EP Leiden of laat een brief achter in het postvak van de GMR op de administratie van de Fruinlaan.

Namens de verkiezingscommissie van de GMR,

Jorien Kerstholt (ouders)
Anjo Roos (personeel)
Maurits Schoonderwaldt (leerlingen)