Nieuws _mei 2018
Kandidaatstelling Verkiezingen MR | 14-05-2018

Namens de verkiezingscommissie van de GMR
In de week van 25 juni tot en met 1 juli zullen er verkiezingen plaats vinden voor alle geledingen van de MR op beide locaties van het Stedelijk Gymnasium.

Wat doen de MR en GMR ?

Op onze school is er voor gekozen altijd gezamenlijk te vergaderen en te besluiten. Dat betekent dat de MR-en van beide locaties samen de GMR vormen. De (G)MR wordt steeds belangrijker. Sinds de school is verzelfstandigd overlegt de GMR rechtstreeks met het bestuur en heeft belangrijke bevoegdheden als het gaat om de besluitvorming over organisatiestructuur, financiën, taakbeleid en missie en visie van de school (et schoolplan). Ook de overheid vindt de MR steeds belangrijker. De laatste jaren is de uitwerking van landelijke wetgeving regelmatig overgelaten aan de MR, bijvoorbeeld als het gaat om de onderwijstijd en vakantieregelingen of als het gaat om het beloningsbeleid op school.

Dit zijn allemaal kwesties die uiteindelijk een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. Leerlingen, ouders, personeel : Wie denkt dat het op school beter of anders kan, wie graag wil meepraten én meebeslissen over belangrijke kwesties betreffende de school als geheel, kortom wie invloed wil uitoefenen op de missie en visie van de school en de wijze waarop daaraan vorm gegeven wordt, stel je kandidaat !

Praktische informatie

Meer informatie over de gang van zaken rondom de verkiezingen is te vinden in het verkiezingsdocument dat door de GMR is opgesteld en goedgekeurd. Daarin is ook te vinden dat de verkiezingen jaarlijks plaatsvinden. Meer informatie over de onderwerpen die de laatste jaren aan de orde zijn gekomen in de GMR is te vinden op de pagina van de GMR, te vinden via het kopje ‘ouders’.

Aanmelding van kandidaten uiterlijk 4 juni 2018 om 16.00.
Stuur een mail naar de Verkiezingscommissie van de GMR of een brief: per adres Fruinlaan 15 , 2312 EP Leiden of laat een brief achter in het postvak van de GMR op de administratie van de Fruinlaan. 


Terug naar voorpagina »