nieuws_nov_2016
De plusklassen gaan weer van start | 10-11-2016

Hans van Bemmel en Otto Gradstein
Vanaf 8 november starten er weer pluklassen voor klas 2 en 3. Klas 1 volgt eind januari. Maar waarom hebben we op deze school eigenlijk plusklassen, en hoe werkt het in de praktijk?

Waarom plusklassen

Voor veel leerlingen zijn de reguliere lessen goed aangepast aan hun behoeften. Maar er blijven altijd leerlingen voor wie dat niet geldt: aan de ene kant betreft dat leerlingen voor wie het allemaal te snel gaat, en aan de andere kant juist leerlingen die niet genoeg uitdagingen krijgen.
Bij die laatste groep van snelle en slimme leerlingen is het hoofdprobleem dat ze zich soms vervelen en dat ze niet het maximale halen uit hun capaciteiten. Dat kan zelfs doorslaan naar het bijkomende, maar belangrijke probleem van onderpresteren: doordat er niet genoeg uitdaging is raken leerlingen gedemotiveerd of leren ze niet zich ergens toe te zetten, met op de langere duur slechte prestaties tot gevolg.
Voor zowel de leerlingen die op hun tenen lopen, als voor de leerlingen die alles al te makkelijk doen, is het goed als de opdrachten binnen de reguliere lessen differentiatie vertonen. Dat is één route naar een betere match tussen uitdaging en capaciteiten. Daarnaast is er een tweede route van een aanbod buiten de reguliere lessen: ondersteuning in de vorm van steunlessen voor de ene groep, voor de andere groep uitdaging via plusklassen.

Onderwerpen
Bij het kiezen van de te ontplooien activiteiten vinden wij het belangrijk dat het gaat om materie die buiten het gewone curriculum ligt. Het gaat niet om het versneld door gewone stof gaan, want dat zou het probleem dat sommige kinderen zich in de les vervelen in latere jaren alleen maar erger maken. Zaken die normaal niet aan bod komen, daar gaat het om.
Streven is dat de kinderen daar plezier in hebben, we willen niet een sfeer exclusiviteit en prestige, we werken niet met certificaten. Kinderen die met plezier werken, niet voor een cijfer maar omdat je iets interessants wilt weten of omdat je iets moois wilt maken, dat is het doel. Hieronder treft u een overzicht van de plusklassen zoals die de laatste jaren georganiseerd zijn. (NB: Niet alle plusklassen zijn op Athena én Socrates aangeboden.)
• In klas 1 is er een project rond waarnemingen doen aan afmetingen van dieren en planten en aan verschijnselen uit het dagelijks leven.
• Achter het programma taalvariatie in klas 1, zit het idee dat je in de reguliere les vooral correct standaard-Nederlands leert schrijven en dat het als plustraject interessant is te onderzoeken hoe jong en oud, Noord en Zuid, man en vrouw, vroeger en nu verschillen.
• Bij actief Latijn leer je Latijn vloeiender lezen, schrijven, spreken.
• Bij de plusklas over een in de middeleeuwen gesitueerde moordzaak gaan de leerlingen op in een wereld waarin recht, geschiedenis en verhalen belangrijk zijn.
Wiskunde heeft projecten in klas 1,2 en 3. Daarbij komen onder andere leren programmeren en logica aan de orde. Ook bouwen de kinderen meetkundige figuren.
• Ook is er sterrenkundeclub, waarbij kinderen zelf waarnemingen doen, het zonnestelsel op schaal nabouwen, en op andere manieren kennis maken met sterrenkunde en ruimtevaart.
• Voor klas 2 hebben is er een cursus creatief schrijven ontwikkeld, naar het voorbeeld van de cursussen van de Schrijversvakschool. In de cursus gaat het om mooi en interessant schrijven, om gevoelens uiten, om samen iets moois maken.
• Verschillende docenten Kunst laten de kinderen strandbeesten maken die bewegen door de wind, creatief mozaïeken maken of animatiefilmpjes creëren.
• Bij de debatclub leren de leerlingen op het scherpst van de snede discussiëren, goede argumenten bedenken, trucs van de tegenstander doorzien: alles om het publiek te overtuigen.
• In de plusklas Scheikunde ontdekken 3e-klassers zich op hoe atomen en moleculen met elkaar in wisselwerking staan, en hoe je dat in experimenten kunt testen en ontdekken.
• Tenslotte is er een plusklas Theaterzang, waarbij de leerlingen theaternummers instuderen, en en passant veel leren over stemgebruik, samenzang en presentatie tijdens het zingen. Deze plusklas wordt afgesloten met een optreden.

Deelname

Alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in een onderwerp van één van de plusklassen, en die de extra inzet kunnen en willen leveren, kunnen deelnemen aan een plusklas. In klas 1 en 2 is het veelal automatisch zo dat iemand die steunles nodig heeft niet kan meedoen aan de plusklas, want die is veelal op hetzelfde tijdstip. Bovendien is er altijd even overleg met mentor en coördinator over de vraag of de leerlingen die zich aanmelden daar wel verstandig aan doen.
Aan de andere kant, ook voor uitblinkers is het nooit verplicht mee te doen. Mentor en coördinator kunnen een uitblinker of iemand van wie ze vermoeden dat hij/zij meer kan dan hij laat zien wel een plusklastraject aanraden, maar niet opleggen. Er is overigens wel één vorm van ‘plicht’: als een leerling zich aanmeldt, wordt hij geacht de hele module mee te doen.

Leerlingen die het ene extra lesuur per week in een plusklas volgen, hebben het recht om een andere les van een willekeurig vak te verzuimen. De bedoeling hiervan is dat leerlingen zich herkend voelen, dat ze merken dat wordt gezien dat ze niet net zoveel tijd nodig hebben voor de reguliere stof als de gemiddelde leerling. Ook is de functie van dit recht op verzuimen dat de leerling medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn eigen leerproces, dat hij nadenkt over wat verstandig is te doen, dat hij leert alléén te verzuimen als dat geen nadelige gevolgen heeft voor de resultaten van het te verzuimen vak. Dit traint een metacognitieve vaardigheid, wat speciaal voor de meer begaafde leerling van groot belang is.
Daarbij kan de docent van het vak waarvan een leerling een bepaald uur wil verzuimen het natuurlijk wel aangeven als dit niet kan vanwege een SO, een cruciaal nieuw stukje stof, een presentatie, of welke reden dan ook.

Afsluiting
De bedoeling is om van elke plusklas een verslagje te maken in samenwerking met de leerlingen, om op de website te plaatsen. Daarnaast is er aan het eind van het jaar een Presentatieavond, waar leerlingen van een aantal plusklassen zal laten zien wat ze dit jaar geleerd, gedaan en gemaakt hebben tijdens de plusklas. In de afgelopen jaren bleek dat kinderen het heel leuk vonden te laten zien wat ze hadden bereikt, en dat niet alleen ouders, maar ook broers en zussen, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen graag kwamen kijken en luisteren. Op naar een mooi nieuw plusklasseizoen!


Terug naar voorpagina ยป